Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603

Nilüfer Meclisi

Belediye Meclisi, Belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

 

BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREV YETKİLERİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine göre Meclisin görev ve yetkileri şunlardır.

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.


c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle : 01/07/2006 - 5538 S.K/29/b.mad) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine vey tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu ola belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

(Ek fıkra: 07/06/2007-5675 S.K./3.mad) Belediye Başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde Belediye Meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usûllerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.

Nilüfer Belediye Meclisi 13.07.2005 gün ve 25874 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince bir aylık tatil hariç her ayın ilk çarşamba günü toplanır.

Ağustos ayı, Belediye Meclisimizin 04/Haziran/2014 gün ve Esas No: 2014/171, Karar No: 487 sayılı kararı ile tatil ayı olarak belirlenmiştir. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.

Meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve katip üyeler tarafından imzalanır.

Belediye Meclisi, üyeleri arasında en az üç en fazla beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin Meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.

Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on işgünü diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyonlar kendilerine havale edilen işlerle ilgili raporlarını bu sürenin sonunda meclise sunmadıkları takdirde konu Meclis Başkanı tarafından doğrudan gündem’e alınır.

Faaliyet raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından Meclis’e sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.Belediye Meclis Üyeleri


Nilgün BERK (CHP)

GSM: 532 738 98 77

Ali UÇAR (CHP)

GSM: 532 451 13 14

Yalçın IŞIKYILDIZ (CHP)

GSM: 532 789 69 26

Zekeriye IŞIK (CHP)

GSM: 532 314 14 49

Turgay ERDEM (CHP)

GSM: 532 292 75 15

Pelin SEVGİ (CHP)

GSM: 555 208 95 50

Lütfü GÜNENÇ (CHP)

GSM: 532 361 51 81

Şemsi OĞUZ (CHP)

GSM: 533 088 65 99

Aysel OKUMUŞ (CHP)

GSM: 505 378 12 28

Adil KAYAOĞLU (CHP)

GSM: 533 309 39 38

Mustafa ÖZTÜRK (CHP)

GSM: 532 237 15 54

Muhammet AYDIN (CHP)

GSM: 532 361 52 65

Ferhat YILDIRIM (CHP)

GSM: 532 342 20 85

Ali KIZILKAYA (CHP)

GSM: 532 497 78 62

Ahmet KILIÇ (CHP)

GSM: 532 409 43 18

Rahşan Duygu TURSUN (CHP)

GSM: 533 218 96 44

Berna Hacer BİLİCİ (CHP)

GSM: 532 680 60 70

Atakan ÇORBACI (CHP)

GSM: 532 446 59 46

Pınar GÖZ (CHP)

GSM: 533 230 17 47

Abdurahman ARDAHAN (CHP)

GSM: 533 439 97 71

Fırat EMİROĞLU (CHP)

GSM: 533 478 72 78

Naci KALE (CHP)

GSM: 549 718 33 50

Hanife DEMİREZEN GÜLER (CHP)

GSM: 532 565 62 10

Kemal İVGEN (CHP)

GSM: 533 632 44 57

İsmail Hakkı KAVURMACI (AK Parti)

GSM: 532 421 79 68

Mihrimah KOCABIYIK (AK Parti)

GSM: 553 513 55 55

Sabri KOÇOĞLU (AK Parti)

GSM: 533 638 85 21

Muhsin Uğur KARABAŞ (AK Parti)

GSM: 532 694 08 94

Gökhan DİNÇER (AK Parti)

GSM: 533 208 08 59

Mürsel DURMAZ (AK Parti)

GSM: 532 442 80 19

Numan ÇAKIR (AK Parti)

GSM: 532 501 74 76

Halidun KURDAL (AK Parti)

GSM: 532 487 37 88

Başak HEKİMOĞLU (AK Parti)

GSM: 539 846 85 54

Gökhan YILDIZ (AK Parti)

GSM: 536 611 05 83

Orhan ÇİÇEK (AK Parti)

GSM: 532 732 12 16

Ali ÖNDER (AK Parti)

GSM: 533 257 80 32

Gizem ELMAS (Bağımsız)

GSM: 536 628 23 08

 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler