Yönetim Yaklaşımımız

ISO 9001 2015.jpg (390 KB)          ISO 10002 2018.jpg (417 KB)          ISO 14001 2015.jpg (389 KB)          ISO 45001 2018.jpg (391 KB)         ISO50001 EnYS.jpg (780 KB) 

 ISO 9001 2015          ISO 10002 2018         ISO 14001 2015         ISO 45001 2018         ISO50001

TEMEL GÖREVİMİZ – MİSYONUMUZ             

Tüm canlı haklarını koruyarak, evrensel ilkeler ve gelişmeler ışığında, eşitlikçi, erişilebilir, yenilikçi ve sürdürülebilir hizmetler sunan, tüm paydaşlarıyla kente değer katan, demokrasinin yerelden başlayarak güçlenmesini ilke edinen bir yerel yönetim kurumudur.

 

TEMEL HEDEFİMİZ – VİZYONUMUZ                 

Yeni nesil belediyecilik ve evrensel tasarım anlayışıyla uluslararası düzeyde öncü, örnek bir yerel yönetim kurumu ve demokrasi kenti olmaktır.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ:

KATILIMCILIK 

ŞEFFAFLIK 

EŞİTLİK 

ÖZGÜRLÜK 

YENİLİKÇİLİK 

DEMOKRASİ 

DAYANIŞMA 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

 

POLİTİKALARIMIZ

 

Yönetim Politikamız

Toplam Kalite Yönetimi anlayışımız doğrultusunda; 

 • Tüm paydaşlarımızla birlikte kente değer katan hizmetlerimizi ve kalite yönetim sistemimizi; Stratejik Plan, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, Mükemmellik Modeli ve uygulanabilir şartlar çerçevesinde yürütmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, 
 • Tüm süreçlerimizin etkililiğini ve verimliliğini izleyerek performansını arttırmayı;

Çevre Yönetimi anlayışımız doğrultusunda; 

 • Aynı doğayı paylaştığımız canlıların haklarına çağdaş belediyecilik anlayışıyla sahip çıkmayı,
 • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincini arttırmak ve çevre denetimini etkin bir şekilde yürütmek için çaba göstermeyi,
 • Stratejik Plan ve TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarını uygulanabilir kılarak hizmetlerimizi sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve etkinliğini artırmayı,
 • Çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi ve azaltılmasına yönelik yöntemler oluşturmayı,
 • Geri dönüşümü esas alan bir anlayışla çevrenin ve halk sağlığının korunmasını sağlayacak atık yönetimini geliştirmeyi,
 • İklim değişikliğiyle mücadele etmeyi,
 • Doğal kaynaklar ve enerjinin verimli kullanılmasına yönelik faaliyetleri yaygınlaştırmayı,
 • Kent estetiğine yönelik tüm uygulamaları yaygınlaştırmayı ve yeşil alanları etkin yönetmeyi,
 • Doğaya, çevreye, kültürel ve tarihi mirasa sahip çıkarak gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmayı  

İş Sağlığı ve Güvenliği anlayışımız doğrultusunda;

 • Nilüfer Belediyesi ve çalışanları olarak, İSG politikamızı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenilemeyi, 
 • Ulusal yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı, 
 • Sürekli gelişim için insanı en önemli değerimiz olarak görmeyi,
 • Hedefler ve yönetim programları oluşturmayı, 
 • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; İSG risklerini belirleyip, değerlendirmeyi ve riskleri azaltıp  tedbirleri almayı,
 • Çalışanlarımızda, tedarikçilerimizde ve ziyaretçilerimizde güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışmalar yapmayı,
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle çalışma verimliliğimizin artırılması yönünde faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmeyi;

Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışımız doğrultusunda;

 • Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda sunduğumuz hizmetlerde toplumsal faydayı en üst düzeye çıkarmayı, 
 • Etik değerlere ve kanunlara uyarak insan haklarına saygı duymayı,
 • Faaliyetlerimizin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yöneterek tüm kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmayı,
 • Toplumsal sorun ve ihtiyaçlara çözümler geliştirmek için katkıda bulunmayı;

İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışımız doğrultusunda;

 • Ortak kurum kültürü ile hareket eden, mutlu kadın ve erkek çalışanların bizi temel hedefimize ulaştıracağı bilinciyle; çalışanlarımıza adil, etik ve saygılı davranmayı, güven ortamı içinde katılımlarını desteklemeyi, 
 • karşılıklı iletişime açık olmayı, 
 • öğrenme ve gelişim olanaklarını sağlamayı, 
 • daha iyi performans göstermeleri için desteklemeyi ve çalışanlarımızın iş yaşam dengesini korumayı; 

Vatandaş Memnuniyeti, Şikâyet Yönetimi anlayışımız doğrultusunda; 

 • Vatandaş memnuniyeti doğrultusunda sürdürülebilir hizmetler oluştururken uygulanabilir tüm yasal ve düzenleyici gereklilikleri göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızın istek/öneri/şikâyetlerini kolaylıkla iletebilecekleri iletişim imkânlarını sunmayı ve ekonomik beklentimiz olmaksızın talep sahiplerini dikkatle dinlemeyi,
 • Şeffaflık, erişilebilirlik, katılımcılık, objektiflik, mahremiyet ve hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda, insan odaklı bir yaklaşımla, süreçlerimizin verimliliğini ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

Yenilikçilik ve Katılımcılık anlayışımız doğrultusunda; 

 • Tüm hizmetlerimizde, süreçlerimizde, yönetim ve iş modellerinde yenilikçiliğe odaklanarak, toplumda sosyal inovasyon ve girişimcilik algısını yükseltmeyi,
 • Paydaşların çözüm geliştirme  ve hizmet sunum süreçlerine aktif katılımını sağlayarak kurumsal performansı ve toplum için üretilen faydayı en üst düzeye çıkarmayı;

Teknoloji Yönetimi anlayışımız doğrultusunda;

 • Kaynakların etkin kullanımı doğrultusunda, dünyadaki teknolojik gelişmelerin takibini yaparak uygun sosyal, ekonomik ve çevreci çözümleri Belediyemiz faaliyetlerinde uygulamayı; 

 

 

Bilgi Güvenliği Yönetimi anlayışımız doğrultusunda;.

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin TS ISO/IEC 27001 BGYS standardının gereklerini yerine getirecek şekilde kaynakların tahsis edilmesini, kurulmasını, işletilmesini ve sürekli iyileştirilmesini, tüm kurumsal ve kişiye özel bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü, yetkiler dâhilinde erişilebilirliğini ve sürekliliğini korumayı, bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını, yasal düzenlemelere, mevzuat hükümlerine ve sözleşmelere uygun şekilde; hatasız, mümkün olan en kısa sürede ve kesintisiz olarak hizmetlerimizi sunmayı,
 • İş süreçlerinin bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında hazırlanan ve onaylanan politika ve prosedürlere uygun şekilde yürütülmesini sağlamayı,
 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin tanımlanmasını ve sistematik olarak yönetilmesini, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesini, bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişim ve değişime uyum sağlamak amacıyla dinamik bir yapı oluşturmayı ve otoriteler ile iletişimleri artırmayı,

Enerji Yönetimi anlayışımız doğrultusunda;

 • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uygun olarak, enerji performansını sürekli iyileştirecek şekilde, enerji hedef ve amaçlarına ulaşmak için gerekli tedbirleri almayı, 
 • Enerji verimli ürünler ve hizmetler satın almayı, 
 • Sera gazı ve emisyonlarını azaltmak için yöntem araştırmayı, 
 • En uygun yenilenebilir enerji kaynağını kullanmayı, 
 • Tüm çalışanlarda enerji verimliliği farkındalığını oluşturmayı ve bu süreçleri düzenli olarak gözden geçirmeyi gerektiğinde güncellemeyi,

taahhüt ederiz.

 

KENTLEŞME POLİTİKAMIZ

 

Nilüfer Belediyesi olarak,

 • Uluslararası sözleşmeler ile belirlenmiş olan tüm haklara saygılı, demokrasi, özgürlük, katılımcılık, sosyal belediyecilik, eşitlik ve evrensel tasarım ilkelerini odağına alan bir yerel yönetim anlayışı ve kurumsal kimlik ile, 
 • Planlı ve çağdaş bir yerleşimin oluşturulduğu, 
 • Sosyal ve teknik alt yapıda çağdaş dünya ülkeleri standartlarını yakalayan, 
 • Doğal ve kültürel mirasın korunduğu ve geliştirildiği, 
 • Yaşam ve mekan kalitesinin iyileştirildiği, 
 • Yeni teknolojilerin kent yaşamına entegre edildiği,
 • Kentsel gelişmenin kontrollü, dengeli, doğayla barışık ve finansal kaynakların verimli kullanılarak sağlandığı,
 • Kenti oluşturan meydan, cadde, park, sokak, kaldırım gibi açık alanların, yapıların birbiriyle ilişkilendirilerek ortak bir tasarım dilinin kurulduğu,
 • Kentsel sorunların çözümünde kentlilerle tasarımcıların birlikteliğinin sağlandığı, çocuk ve gençlerin yaratcılıklarının geliştirmelerinde tasarımın bir yöntem olarak kullanıldığı,
 • Mahallelerde yaşayan herkesin, özellikle kadınların, çocukların ve gençlerin kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerinin alınarak karar süreçlerine dahil edildiği, 
 • Kentsel belleğe hizmet eden kültür sanat çalışmaları ve kentin tarihi alanlarıyla kentlinin güçlü bağlar kurduğu,
 • Tarım alanlarının korunarak, doğal dengeye zarar vermeden güvenilir gıda üretiminin yapılacağı ve üreticilerin desteklenerek doğrudan tüketiciye ulaşabileceği modellerin yaratıldığı,
 • Doğal afet ve deprem kaynaklı risklerin azaltıldığı, 
 • Gerek kurum içi organizasyon ve çalışma ortamında gerekse hizmet sunumunda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, kadınların, engellilerin ve diğer dezavantajlı grupların kenti eşit derecede kullanma ve yararlanma hakkına sahip olduğu, topluma tam ve etkin bir şekilde dahil olmanın yanında kente dair karar süreçlerine eşit, kolay ve etkin bir şekilde katılımlarının sağlandığı,
 • Her türlü ayrımcılıktan uzak, kültürel, sosyal, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, etnik ve ekonomik farklılıkların(ın)  gözetildiği ve bu farklardan kaynaklanabilecek eşitsizlikleri bertaraf edecek bir yönetim anlayışıyla hareket eden, hiçbir hemşerimizin kentsel yaşam kalitesinin zarar görmediği ve belediye hizmetlerine erişimde ayrıcalığa uğramadığı, 
 • Yayaları, kadınları, çcoukları, engellileri, bisikletlileri hareket kısıtlılığı olan bireyleri kapsayan insan odaklı ulaşım altyapısının oluşturulduğu,
 • Sahipli ve sahipsiz tüm hayvan ve canlıların sağlık ve refahları için hizmet eden, koruyan, iyileştiren, doğaya saygılı, canlı ve hayvan dostu,
 • İnsan odaklı, insanlık onuruna ve bireysel özgürlüklere saygılı,
 • Mutlu, keyif alınan, keyif veren, gülümseyen ve gülümseten, 

 

bir NİLÜFER oluşturmayı ve bunu sürdürülebilir kılmayı taahhüt ederiz.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                               BELEDİYE BAŞKANI