Nilüfer Her Yerde Uygulaması İçin Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

Amaç ve Tanımlar

Bu aydınlatma metni Nilüfer Belediyesi Nilüfer Her Yerde  Uygulaması başvuruda bulunan kişilere ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak sahiplerinin işlenmiş olan verilerine ilişkin olarak sahip oldukları haklar ile ilgili bilgilendirilmeleri amacı ile hazırlanmıştır.  

Katılımcıya ait olan ve kurum ile paylaşılan TC No, telefon numarası, E-posta adresi, bilgisi gibi kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Belediye tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenir

• Giriş yapan kişilerin kendilerine ait borç bilgisi ve ödeme işlemlerinin yapılmasının saplanması,

• Çek Gönder uygulaması ile gönderilmek istenilen istek-şikayetlerin sisteme aktarılması,

• Geçmiş Dönem yapılan ödemelerin görülmesi,

 

Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir

Kurum, Uygulamaya ait kişisel verileri, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde, mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kanunda belirtilen hukuka uygun sebepleri veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarmamaktadır. Uygulama kullanıcıların verileri hiçbir kurum veya kuruluş ile paylaşılmamaktadır. Sadece kişisel bilgiler içermeyecek şekilde çalışma raporlarında istatiksel veriler sunulmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Tüm veriler maksimum 2 yıl saklanmaktadır. Kullanıcı talebi doğrultusunda üyelikten çıkabilmektedir. Emlak bildirimi mevcut olan kullanıcıların bilgileri yasal süreç kapsamında güncellenmekte ve saklanmaktadır.

Diğer Bilgiler

İlgili Kişi Hakları

6698 sayılı kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, Kanun’un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:  

Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini www.nilufer.bel.tr web sayfamızda Aydınlatma Metni altında yer alan ‘Kvkk Başvuru Formu’nu doldurarak, ‘İhsaniye Mah. Cumhuriyet Meydanı 2/A 2/B Blok 16130 Nilüfer, Bursa’ adresimize yazılı olarak , niluferbelediyesi@hs03.kep.tr adresimize e-imza ile, nilufer@nilufer.bel.tr eposta adresimize elektronik posta ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.


Açık Rıza Beyanı

İşbu Açık Rıza Beyanı, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanan ve Aydınlatma Metni’nde detaylı olarak açıklanan hususlar  kapsamında,  kişisel  verilerinin  işlenmesine  yönelik  olarak  veri  sahibinin  açık  rızasının  alınması  amacı  ile hazırlanmıştır.

Katılımcı  tarafından,  aşağıda  belirtilen  konularda  tercihlerinin  belirtilmesi  gerekmektedir. Aydınlatma  Metni’nde  belirtilen  hususları  okudum  ve  KVKK  kapsamındaki  haklarımı  anladım.  

Uygulama Kullanıcısı olarak uygulama üzerinden SMS,E-POSTA ve TC kimlik bilgisinin sistemde tutularak Nilüfer Belediyesinin kullanmakta olduğu Yönetim Bilgi Sistemi ile birlikte  çalışacak şekilde Belediye bünyesinde kullanılacak İstek Öneri sisteminde analiz verilerinde kullanılmasına  Kanuni  yükümlülük  ve istisnalar  dışında  kalan  kişisel  verilerimin  Aydınlatma  Metni’nde  belirtilen  amaç  ve  ilkeler  kapsamında  işlenmesine  ve aktarılmasına özgür irademe dayalı açık rızam;   

O Vardır     O Yoktur

Adı ve Soyadı

İmza