Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603

Encümen

Belediye Encümeni


5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince, Belediye Başkanı'nın başkanlığında;
a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,
b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden,
oluşur.
Belediye Başkanının katılamadığı toplantılarda, Belediye Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısı veya Encümen üyesi, Encümen'e başkanlık eder.
Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, Belediye Başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin Görev ve Yetkileri
5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.maddesine göre Belediye Encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediyemiz Encümen toplantıları çarşamba günleri yapılmaktadır. Encümen toplantı gündemini dairelerden gelen evraklar oluşturur. Encümen'e havale edilen evraklar görüşülüp, kararları hazırlanarak, bir sonraki toplantıda encümen üyeleri tarafından imzalandıktan sonra ilgili dairelere gönderilir.


 BELEDİYEMİZ ENCÜMEN ÜYELERİ

 

     BAŞKAN                              ÜYE                           ÜYE                                    ÜYE

Turgay ERDEM              Muhammet AYDIN       Osman GÜNAY                Atakan ÜNSAL

Belediye Başkanı

 

              ÜYE                                                ÜYE                                                  ÜYE

        Hatice İLGİ                                Dilek KORALTÜRK                             Sinan SARIBAL  

Mali Hizmetler Müdür V.             Emlak ve İstimlak Müdür V.               Plan ve Proje Müdür V.          

 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
$(document).ready(function(){ $("a[rel^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ theme: 'facebook', wmode: 'opaque', social_tools: false }); });