Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603

Yönetim Yaklaşımımız

TEMEL GÖREVİMİZ – MİSYONUMUZ            

Ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir hizmetler sunan,

Tüm paydaşlarına değer katan ve katılımına odaklanan,

Yerel demokrasinin güçlenmesi için gerekli ortamı yaratan bir yerel yönetim kurumudur.

 

TEMEL HEDEFİMİZ – VİZYONUMUZ                

Hizmet standartları ve yönetim mükemmelliğinde sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımlarıyla uluslararası düzeyde örnek ve lider yerel yönetim kurumu ve demokrasi kenti olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

 

DEMOKRASİ

ÖZGÜRLÜK

KATILIMCILIK

SOSYAL BELEDİYECİLİK

VİCDAN

EŞİTLİK

 

POLİTİKALARIMIZ

Yönetim Politikamız

Toplam Kalite Yönetimi anlayışımız doğrultusunda;

Tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılayan, gerektiğinde aşan üstün performans seviyesini elde etmek ve sürdürmek için iş süreçlerimizi kalite yönetim sistemine ve mükemmellik modeline uygun olarak gözden geçirerek etkililiğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmeyi; paydaş memnuniyetini arttırmayı;

Çevre Yönetimi anlayışımız doğrultusunda;

Yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uygun olarak toplumun sosyal ve ekonomik ihtiyaçları ile dengeli bir şekilde, çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi ve azaltılmasına yönelik yöntemler oluşturmayı; doğal kaynaklar ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı; atık oluşumunu kaynağında azaltmayı ve geri kazanılmasını sağlamayı;

İş Sağlığı ve Güvenliği anlayışımız doğrultusunda;

Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlıklarını korumayı ve güvenliğini sağlamayı; yürürlükteki mevzuatlara uyumlu bir şekilde, riskli durumların tespitini ve kontrolünü yaparak iş kazalarının oluşmasını önleyecek tedbirleri almayı;

Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışımız doğrultusunda;

Sürdürülebilir kalkınma için sorumluluklarımızı yerine getirerek; insan haklarını desteklemeyi, kaynakları en iyi şekilde kullanmayı, kanunlara ve etik kurallara uymayı ve toplumsal sorunların çözümü için katkıda bulunmayı;

İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışımız doğrultusunda;

Ortak kurum kültürü ile hareket eden, mutlu kadın ve erkek çalışanların bizi temel hedefimize ulaştıracağı bilinciyle; çalışanlarımıza adil, etik ve saygılı davranmayı, güven ortamı içinde katılımlarını desteklemeyi, karşılıklı iletişime açık olmayı, öğrenme ve gelişim olanaklarını sağlamayı, daha iyi performans göstermeleri için desteklemeyi ve çalışanlarımızın iş yaşam dengesini korumayı;

 

Müşteri Memnuniyeti, Şikâyet Yönetimi anlayışımız doğrultusunda;

Vatandaş memnuniyeti doğrultusunda sürdürülebilir hizmetler oluştururken vatandaşlarımızın istek/öneri/şikâyetlerini kolaylıkla iletebilecekleri iletişim imkânlarını sunmayı ve ekonomik beklentimiz olmaksızın vatandaşlarımızı dikkatle dinlemeyi,

Şeffaflık, erişilebilirlik, katılımcılık, objektiflik, mahremiyet ve hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda, vatandaş odaklı bir yaklaşımla, süreçlerimizin verimliliğini ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

Yenilikçilik ve Teknoloji Yönetimi anlayışımız doğrultusunda; Tüm hizmetlerimizde, süreçlerimizde, yönetim ve iş modellerinde yenilikçiliğe odaklanarak, yenilikçiliği Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra uygun ve çevreci teknolojik çözümlerle destekleyerek ve paydaşların yenilikçi hizmetler ve çözümler geliştirme süreçlerine aktif katılımını hedefleyerek, kurumsal performansı ve toplum için üretilen faydayı en üst düzeye çıkarmayı;

Bilgi Güvenliği Yönetimi anlayışımız doğrultusunda; Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin TS ISO/IEC 27001 BGYS standardının gereklerini yerine getirecek şekilde kaynakların tahsis edilmesini, kurulmasını, işletilmesini ve sürekli iyileştirilmesini, tüm kurumsal ve kişiye özel bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü, yetkiler dâhilinde erişilebilirliğini ve sürekliliğini korumayı, bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını, yasal düzenlemelere, mevzuat hükümlerine ve sözleşmelere uygun şekilde; hatasız, mümkün olan en kısa sürede ve kesintisiz olarak hizmetlerimizi sunmayı, iş süreçlerinin bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında hazırlanan ve onaylanan politika ve prosedürlere uygun şekilde yürütülmesini sağlamayı, bilgi varlıklarına yönelik risklerin tanımlanmasını ve sistematik olarak yönetilmesini, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesini, bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişim ve değişime uyum sağlamak amacıyla dinamik bir yapı oluşturmayı ve otoriteler ile iletişimleri artırmayı,

Enerji Yönetimi anlayışımız doğrultusunda; Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından uymakla yükümlü olunan yasal ve diğer şartlara uyarak, enerji performansını sürekli iyileştirecek şekilde, enerji hedef ve amaçlarına ulaşmak için gerekli tedbirleri almayı, enerji verimli ürünler ve hizmetler satın almayı, sera gazı ve emisyonlarını azaltmak için yöntem araştırmak, en uygun yenilenebilir enerji kaynağını kullanmayı, tüm çalışanlarda enerji verimliliği farkındalığını oluşturmayı ve bu süreçleri düzenli olarak gözden geçirmeyi gerektiğinde güncellemeyi,

 

taahhüt ederiz.

 

 

Kentleşme Politikamız

Nilüfer Belediyesi olarak,

Uluslararası sözleşmeler ile belirlenmiş olan tüm haklara saygılı, demokrasi, özgürlük, katılımcılık, sosyal belediyecilik, eşitlik ve vicdanı odağına alan bir yerel yönetim anlayışı ve kurumsal kimlik ile

-     Planlı ve çağdaş bir yerleşimin oluşturulduğu,

-  Sosyal ve teknik altyapıda çağdaş dünya ülkeleri standartlarını yakalayan,

-  Doğal ve kültürel mirasın korunduğu ve geliştirildiği,

-  Yaşam ve mekan kalitesinin iyileştirildiği,

-  Doğal afet ve deprem kaynaklı risklerin azaltıldığı,

-  Gerek kurum içi organizasyon ve çalışma ortamında gerekse hizmet sunumunda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı; kadınların, engellilerin ve diğer dezavantajlı grupların kenti eşit derecede kullanma ve yararlanma hakkına sahip olduğu; topluma tam ve etkin bir şekilde dâhil olmanın yanında kente dair karar süreçlerine eşit, kolay ve etkin bir şekilde katılımlarının sağlandığı,

-  Her türlü ayrımcılıktan uzak, kültürel, sosyal, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, etnik ve ekonomik farklılıkların(ın)  gözetildiği ve bu farklardan kaynaklanabilecek eşitsizlikleri bertaraf edecek bir yönetim anlayışıyla hareket eden, hiçbir hemşehrimizin kentsel yaşam kalitesinin zarar görmediği ve belediye hizmetlerine erişimde ayrıcalığa uğramadığı,

-  Yayaları, kadınları, engellileri, bisikletlileri hareket kısıtlılığı olan bireyleri kapsayan insan odaklı ulaşım altyapısının oluşturulduğu,

-  Sahipli ve sahipsiz tüm hayvan ve canlıların sağlık ve refahları için hizmet eden, koruyan, iyileştiren, doğaya saygılı, canlı ve hayvan dostu,

-  İnsan odaklı, insanlık onuruna ve bireysel özgürlüklere saygılı,

-  Mutlu, keyif alınan, keyif veren, gülümsenen, gülümseyen ve gülümseten

bir NİLÜFER oluşturmayı ve bunu sürdürülebilir kılmayı taahhüt ederiz.
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler