haber

Engelliler Hizmet Birimi

2000 yılından  itibaren Engelliler Masası bünyesinde yürütülen engelli hizmetleri 2010’da  faaliyete geçen Engelliler Hizmet Birimi olarak çalışmalarının kapsamını  genişletmiştir.

Engelliliğin ve  engellilik durumunun, fonksiyonel problemleri olan kişilerin topluma diğer  bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını engelleyen  tutumlar ve çevre koşullarının etkileşiminden kaynaklandığı gerçeğini kabul  ederek,

Birleşmiş  Milletler’in, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası İnsan Hakları  Sözleşmeleri ile tanınan hak ve özgürlüklere herhangi bir ayrımcılığa  uğramaksızın herkesin sahip olduğunu kabul ve ilan ettiğini göz önünde  bulundurarak, çalışmalar “hak temelli” sürdürülmektedir.

 Bir kentte yaşayan herkesin,  o kentin yaşlıların yaşamdan kopmalarını önleyecek etkinlikler düzenlemek, uygun  mekan tasarımları için iyileştirici çalışmalar yapmak.

 Bu faaliyetlerin desteklenmesine ve geliştirilmesine yönelik basılı ve görsel  yayınlar yapmak.

 Hizmetlerinden eşit yararlanmasının ilkemiz olduğu gerçeği ile kenti kullanma ve  kentten yararlanma “ hakkı” nın yani “kent hakkı” nın engelliler için  gerçekleşmesi yönünde çalışılmaktadır.

Yasal Dayanak Ve Gerekçelerimiz 

Nilüfer  Belediyesi Engelliler Hizmet Birimi aşağıda belirtilen yasal dayanak ve  gerekçeler çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir.

 

·         Belediyelerin kuruluş, organ, yönetim, görev, yetki ve  sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 5393 sayılı kanun,

·         Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir sınırları içindeki  belediyeleri kapsayan 5216 sayılı kanun,

·         5378 sayılı Özürlüler Kanunu’nun ilgili hükümleri,

·         Nilüfer’de konu ile ilgili hizmet eksikliği ve bu durumdan  yola çıkarak kabul edilen 2010–2014 yılı Stratejik Plan  düzenlemeleri ve

·         Nilüfer Belediyesi Engelli Politikası

Engelli Politikamız

Nilüfer Belediyesi’nin engelli yurttaşlara hizmet verirken belirlediği ve uymayı  taahhüt ettiği ilkeler, Belediyemizin Engelli Politikası’nı oluşturmaktadır.

Nilüfer  Belediyesi Engelli Politikası maddeleri

Engellilerin  topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanması,

Fırsat  eşitliği,

Erişilebilirlik, 

Kadın-erkek  eşitliği,

Ayrımcılık  yapılmaması,

Kendi  seçimlerini yapma özgürlükleri ve bağımsızlıklarını da kapsayacak şekilde,  kişilerin insanlık onuru ve bireysel özerkliklerine saygı gösterilmesi,

Engelli  çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına  saygı duyulması.