BURSA VALİLİĞİ

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Korubaşı Mahallesi Mevkii'nde
Galata Wind Enerji A.Ş. tarafından yapılması planlanan
"Taşpınar Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi
(Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali İlavesi) (Ana
Kaynak: 67.2 MWm / 60 MWe, Yardımcı Kaynak: 42.58
MWm / 42.58 MWe, Toplam Tesis:109.78 MWm/60.00
MWe)" için hazırlanıp Bakanlığımıza son şekli verilerek
sunulan ÇED Raporu
(http://eced.csb.gov.tr/ced/jsp/ek1/35139) ÇED Yönetmeliği
gereğince incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, inceleme ve
değerlendirme süreci sona erdirilmiştir. İnceleme ve
Değerlendirme Komisyonunca ÇED Raporu yeterli bulunmuş
olup nihai kabul edilmiştir.
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 14.
maddesinde; “Komisyon tarafından incelenerek son şekli
verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere,
Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet
aracılığı ile on (10) takvim günü görüşe açılır. Bakanlıkça
proje ile ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de
değerlendirilir. Bakanlık halktan gelen görüşler
doğrultusunda, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin
tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da Komisyonun
yeniden toplanmasını isteyebilir...” hükmü mevcuttur.
Kamuoyuna duyurulur.

BURSA VALİLİĞİ