METRUK YAPI İLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesinde (Değişik fıkra.04/07/2019 tarih ve 7181
sayılı kanunun 12 md.);

"Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk
yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya
valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki
adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde
tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat
yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ
yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit
edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat
yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen
süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde,
tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı
fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye
veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını
icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye
ettirilir." hükmü getirilmiştir.

İlgili kanun hükmü gereğince malik tespiti yapılamayan, adrese dayalı nüfus kayıt
sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen metruk
yapılara ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkmıştır.
Nilüfer İlçesi sınırları dahilinde aşağıda listede bilgileri yer alan metruk yapıların
ilgililerine Belediyemizce alınan maili inhidam kararı ile alakalı bilgi ve itiraz talepleri için
başvurularını Belediyemiz "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü" ne yapmaları, herhangi bir
başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39.Maddesi
gereğince metruk yapılar hakkında Belediyemizce işlem yapılarak yıkımına başlanacağı
ilanen duyurulur.

Metruk yapı listesi için TIKLAYIN.