haber

Çevresel Kirletici Ölçümler

ELEKTROMANYETİK ALAN:

Elektromanyetik kirlilik yaşadığımız, soluduğumuz alanlarda bulunan elektrik akımı taşıyan kablolar, radyo frekans dalgaları yayan radyo ve televizyon vericileri, mikrodalga yayan ev aletleri vb.’nin yarattığı ,insanın ve diğer canlıların üzerinde bozucu etkiler yaratan “elektromanyetik alanlar” dır.
Elektromanyetik kirlilik oluşturan kaynaklar arasında radyo, televizyon, telefon, telsiz, radar ve uydu istasyonları, vericileri,aktarıcıları, tesisleri, antenleri, baz istasyonları, terminalleri, link istasyonları, anten çiftlikleri ve benzerleri ile yüksek ve orta gerilim hatları, trafo istasyonları, çeşitli alet, cihaz, ekipman ve sistemler, evlerde kullanılan alet ve cihazlar, tıbbi tanı ve tedavide kullanılan alet, cihaz, ekipman ve sistemler yer almaktadır.
Bunlardan yayılan radyo dalgaları, mikrodalgalar, elektromanyetik dalgalar, akustik dalgalar, optik radyasyon (infrared, ultraviyole, lazer) ve benzerleri ile oluşturdukları elektromanyetik alanların, bulundukları yer, topoğrafik ve meteorolojik koşullar, işletme koşulları, alınan tedbirler, frekansları, boy ve şiddetleri, maruziyet miktar ve sürelerine bağlı olarak, önemli olumsuz etkilere neden olmaktadırlar.
İnsan ve çevre sağlığı üzerindeki etkiler ve riskler açısından, bunların uygun yer seçimlerinin yapılması, kurulmaları, işletilmeleri ve kullanımlarında gerekli tedbirlerin alınması ve tedbirlerin kontrolü önem arz etmektedir.
Aşağıda EM kirlilik kaynakları verilmiştir.

  1. Doğal EM kaynakları ;
   • Güneş
   • Bazı uzak yıldızlar
   • Atmosferik deşarj ( yıldırım ) lar.
  2. Doğal olmayan EM kaynakları ;
   • Elektrik akımı taşıyan yer altı ve yerüstü elektrik hatları ,
   • TV ve bilgisayarlar ,
   • Elektrikli ev aletleri (Elektrikli süpürge, saç kurutma makinası, traş makinesi, blender vb.)
   • Mikro dalga fırınlar
   • Radyo ve TV vericileri
   • Telsiz haberleşme sistemleri,
   • Kordonsuz telefonlar
   • Hücresel telefon sistemleri ( GSM Baz istasyonları ve GSM telefon cihazları.)


HEDEFLER:
Belediyemiz sınırları içinde mevcut yüksek gerilim hatları, GSM baz istasyonları ve elektromanyetik kirliliğe neden olabilecek diğer sistemler tespit edilerek , yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kontrol ve korumaya yönelik çalışmalar yapılmaya çalışılacaktır.

Elektromanyetik Alan ve Sağlık Etkileri raporunu buradan indirebilirsiniz.