haber

Bozbey: İmardaki kaos torba yasada da sürüyor

İmardaki kaos ve kargaşanın çözümüne dair görüş ve düşüncelerini bugüne kadar birçok kez çeşitli zeminlerde dile getirdiğini belirten Başkan Bozbey, “Hükümetçe hazırlanıp TBMM’ye sunulmak üzere olan yeni torba yasa ile diğer konulara ek olarak, imar konusunda da başta kentsel rantlar ve bu rantların dağılımı olmak üzere planlama ve birçok konuda yeni hükümler getirilmekte olduğunu medyadan öğreniyoruz. Bugün ülkemizde imar ve planlama ile ilgili 20’den fazla yetkili kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Her ne kadar 1985 tarihinde, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle fiziki planlama ile imar planı hazırlama ve yürürlüğe koyma yetkisi belediyelere bırakılmışsa da başka birçok kurum ve kuruluş da bu yetkiyi kullanmaktadır. Bu çok başlı yapılanma ve düzenlemeler dahi imar ve planlama konusunda yaşanan kargaşayı göstermeye yeterlidir,” ifadelerini kullandı.


Nilüfer Belediye Başkanı Bozbey; bugünkü statik, yasakçı, emredici ve bütünlükten yoksun, parçacı yaklaşımın ürünü olan fiziki planlama anlayış ve uygulamalarından kurtulmanın her şeyden önemli olduğunu vurguladı. Bozbey, “Bu strateji, ilke ve prensipleri bünyesinde barındıracak ve bütün ülke için geçerli olacak, çevre yerleşim ve planlama konularını kapsayacak bir çerçeve yasa çıkarılmalı veya 3194 sayılı imar yasası bu mantık ve anlayışla yeniden düzenlenmelidir. Bu çerçeve yasa, irili ufaklı bütün yerleşim birimlerini, buralardaki çevre sorunlarını, kalkınma ve gelişme yaklaşımlarını, teknik ve sosyal altyapı yetersizliklerini, yerleşim biçimlerini, uygulama araçlarını, yetki ve sorumlulukları bir bütünlük içinde ele almalıdır,” diyerek çözüm konusundaki görüşlerini sıraladı.


İmar ve planlama konularında günümüzde yaşanan kargaşa ve dağınıklığın ancak bu şekilde önlenebileceğini belirten Bozbey, “Ayrıca bu yeni yasada planlama standartları, yaptırımlar teşvik ve caydırıcı kurallar ayrıntılı olarak yer almalıdır. Yine bu yasada kurumlararası kargaşanın giderilmesi için merkezi, bölgesel ve yerel yönetimler piramidinin görev, yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmelidir,” ifadelerini kullandı.


Demokrasinin yerelden gelişmesi için Nilüfer Modeli’yle Türkiye’ye örnek olma yolunda önemli adımlar attıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, “Bütün bunlar ve imarla ilgili diğer konular kapalı kapılar ardında değil, bu konuda uygulayıcı konumdaki belediyeler, akademik odalar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerimizin ilgili birimlerinin de katılacağı çoğulcu, demokratik ve bilimsel zeminlerde tartışılıp şeffaf bir şekilde karara bağlanmalıdır,” dedi.