Hukuk İşleri Müdürlüğü
Müdürlük: Hukuk İşleri Müdürlüğü
Müdür: Alev Doğancı Mutlu
E-Posta: alevmutlu@nilufer.bel.tr

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü; Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Müdürlükler tarafından istenilen konularda hukuki görüş bildirme; Belediye adına hukuki işlemler yapma; Belediye lehinde ve adli yargı, idari yargı ve diğer yargı yerlerinde açılan davalar ile icra işlerini izleme ve sonuçlandırma, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirip cevaplandırmak görevlerini yürütür.

1. Görüş istemi, görüş bildirme ve görüşün istenebileceği durumlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Görüş istemi: Belediye birimleri tarafından Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş istenirken, görüş istenilen konunun ve yapılacak işlemin tanımı yapılır. Mütalaa taleplerinde, hukuki problemin ilişkin olduğu olay ve hukuki olarak tereddüde düşülen konular açık bir şekilde izah edilerek, konuya ilişkin evrak mütalaa talep yazısına eklenir ve görüş isteyen Müdürlük kendi görüşünü de açıklar.

b) Görüş Bildirme: Hukuk İşleri Müdürü, bizzat kendisi görüş verebileceği gibi kendi gözetiminde meseleyi inceleyip görüş hazırlamak üzere bir veya bir kaç avukatı görevlendirilebilir. Avukatlar Hukuk İşleri Müdürü tarafından havale edilen konuyu yürürlükteki yasal düzenlemelere göre inceleyip, sonuçlandırır. Avukatlar görüş istenen konu hakkında tamamlayıcı bilgi verilmesini gerekli gördüğü zaman ilgili birim amiri ile doğrudan iletişime geçerek bilgi ve belgeler isteyebilirler. Bildirilen görüş müdür tarafından olumlu bulunduğu takdirde imzalanarak görüş isteyen birime doğrudan gönderilir. Üçüncü kişiler ve iş sahipleri tarafından hukuki görüş istenemez; adı geçen kişilere ilgili birimlere verilen görüşler hakkında bilgi verilmez.

c) Görüşün istenebileceği durumlar: Yasal düzenlemelerde açıkça belirtilen durumlar ile bir kamu görevlisinin liyakatı itibariyle görevi kapsamında zaten bilmesi gerekli olan veya yapması gereken çalışmayla bilmesi mümkün bulunan hususlar ile mevzuatın açık olduğu durumlarda görüş istenemez. Hukuki görüş ancak hukuki olarak inceleme talebiyle yasa, tüzük, yönetmelik ve sözleşmelerde boşlukların bulunması yada düzenlemelerdeki kuralların birden çok biçimde anlaşılabilir olması yada kolay anlaşılmaz, kuşku yaratıcı biçimde olması durumlarında istenilebilir. Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından bildirilen görüş bilgilendirici, açıklayıcı, yorumlayıcı nitelikte olup, bağlayıcı değildir. Verilen görüş, görüş isteyen birimin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

2. Dava ve icra işlerinin izlenmesi;

a) Belediye adına 3.kişilere karşı açılacak dava veya icra takibi Başkanın oluru veya İlgili Müdürlüğün talebi ile yapılır. Dava açılmasına ilişkin başkanlık olurunda veya Müdürlük talep yazısında yapılacak hukuki işlem açık olarak belirtilir. Ancak beklenilmesinde sıkıntı doğacak durumlarda veya gerekli görüldüğünde ilgili birimler nezdinde yapılacak yazışmalar neticesi toplanacak bilgi ve belgeler ışığında, ayrıca bir olura gerek olmaksızın Hukuk İşleri Müdürünün kararı ile re’sen dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

b) Belediye hak ve menfaatlerinin temini bakımından; avukat tarafından gerekli görülen hallerde ilgili birime bilgi verilmek suretiyle, dava konusunun genişletilmesi veya türünün değiştirilmesi mümkündür.

c) Davalı veya borçlu tarafın adresinin tespit edilemediği hallerde; bunların tebligata elverişli adreslerinin tespit edildiğinde dava açılmak veya icra takibi yapılmak üzere davanın veya icranın takibinin müracaata bırakılmasının uygun olduğu gerekçesi belirtilerek başkanlık oluru ile yapılabilir.Yine açılan dava ve icra takibinin devamının faydasız görülmesi halinde; gerekçesiyle birlikte ilgili birime bildirilerek, yapılacak işleme esas olmak üzere “olur” gönderilmesi istenilir ve gelen “olur” doğrultusunda işlem yapılır.

ç) Belediye aleyhine verilen nihai kararların temyiz edilmesinde hukuki bir fayda yoksa , ilgili avukatın bu husustaki teklifi, Hukuk İşleri Müdürünün uygun görüşünden sonra; Belediye Başkanının verdiği yetkiye dayalı olarak temyiz yoluna müracaattan vazgeçilmesine karar verebilir.

d) Yargı organlarının Belediye aleyhine verdiği nihai kararlara karşı itiraz ve karar düzeltme yoluna başvurulmasında hukuki bir menfaatin bulunmadığı yönünde düşüncesinin bulunması halinde ilgili Avukat Hukuk İşleri Müdürüne durumu aktarır. Hukuk işleri Müdürü resen veya ilgili avukatın görüşüne istinaden itiraz ve karar düzeltme yoluna gidilmesine gerek olmadığına karar verme yetkisine sahiptir.

e) Başkanlık Makamınca verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak,

f) Başkanlık Encümeni’nden gelen hukuki sorunların çözümü için araştırma yapmak.

3. Bilgi Edinme Başvurularının Değerlendirilmesi;

a) Bilgi Edinme Kanunu kapsamında kurum olarak gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasını sağlamak.

b) Bilgi Edinme Başvuru Usullerine uygun olarak İdareye yapılan her türlü başvurunun teslim alınması ve alındı belgesi düzenlenerek, ücret talep etmeden başvuru sahiplerine teslim etmek,

c) Başvuru üzerine istenilen bilgi ve belgeye erişimi 15 iş günü içinde sağlamak, kurum içindeki başka bir birimden sağlanması, başka bir kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasını gerektirmesi ya da başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi hallerinde bilgi ve belgeye erişimin 30 iş günü içinde sağlanması, ancak bu sürenin uzaması durumunda, gerekçenin başvuru sahibine yazılı olarak 15 iş günlük sürenin bitiminden önce bildirmesi,

ç) TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından gönderilen dilekçelerin de, TBMM Dilekçe Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonunda incelenerek 60 gün içinde karara bağlanacağı göz önünde alınarak en geç 30 gün içinde cevaplandırmak,

 

Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği için TIKLAYIN.