Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603

Özel Kalem Müdürlüğü

Mehmet Şenbiçer - mehmetsenbicer@nilufer.bel.tr

Özel Kalem Müdürlüğü'nün sorumluluk alanları; Başkanlık Makamı’nın halk, kurumlar ve Belediye Müdürlükleri ile olan ilişkilerinin düzenli ve sistematik bir şekilde yürütülmesini sağlamak, hizmet politikası ve stratejilerine uygun olarak kamuoyu ile ilişkileri düzenlemektir.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Dilhun Gültekin - dilhungultekin@nilufer.bel.tr

Basın – Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Temel Görevi: Hizmet politikası ve stratejilerine uygun olarak kamuoyu ve basın ile ilişkileri düzenlemek, kültür sanat faaliyetlerinin halka tanıtımı organizasyonlarını gerçekleştirmek.

Belediye Tiyatro Müdürlüğü

Hacer Akbaba - hacerakbaba@nilufer.bel.tr

Belediye Tiyatro Müdürlüğü, Anayasa’nın güvence altına aldığı ve özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak halkın kültürel üretiminin, çağdaş eğitiminin, sanat düzeyi ve bilincinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, bu katkıyı gerçekleştirmek için yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerinin ve Türk Tiyatrosu’nun geleceğe yönelik yaratıcı atılımlarını desteklemek amacıyla kurulmuştur.

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hakan Arık - hakanarik@nilufer.bel.tr

Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün Temel Görevi: Nilüfer Belediyesi’ne ait tüm birimlerde sistemlerin sürekliliği ve sürdürülebilirliğinde en yüksek seviyede faydalar sağlanabilmesi için, belediye birimleri tarafından kullanılmakta veya kullanılacak olan tüm yazılım ve donanımları koordine etmek, belediye otomasyonunun her an faal ve yedekli olmasını sağlamak, gerekli konularda sistem analizi, program yazılımları ve sistem yatırım araştırmaları yapılmasını sağlamak, kent bilgi sistemi datalarını koordine ederek bilgi sistemlerinden alınan verilerle bilgiyi iyi yöneten, paylaştıran ve analiz ederek karar mekanizmasını harekete geçirmek.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Zerrin Güleş - zerringules@nilufer.bel.tr

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün Temel Görevi: Belediye tarafından yerine getirilmesi gereken çevre koruma ve kontrol hizmetlerini düzenli ve koordineli bir şekilde yürütmek. Kırsal alanda projeler geliştirerek ürün çeşitliliğini ve verimliliğin arttırılmasını sağlamak. Alternatif enerji kaynaklarını değerlendirerek enerji ve verimliliği konusunda farkındalıkları artıracak proje çalışmalarını geliştirmek. Doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunmasını ve geliştirilmesine yönelik öncelikli projeler yapmak, uygulamasını ve sürdürebilirliğini sağlamak. Çevre kirliliği yaratan unsurları tespit ederek gerekli önlemleri almak ve alınmasını sağlamaktır

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Mustafa Yılmaz - mustafayilmaz@nilufer.bel.tr

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Temel Görevi: Kamu hizmeti veren Belediyemizin, sahip olduğu kaynakların kamu yararına ve kamunun ortak menfaatlerinde kullanılması için gerekli hassasiyeti göstererek mal-hizmet alımlarını, yapım işleri ihalelerini 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen esas ve usullere göre yürütmek. Belediyemiz taşınmazlarının Alım, Satım, Kira, Trampa mülkiyetin gayri aynı hak tesisi ve taşıma işlerinin Yürürlükteki 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanununda, Devlet İhaleleri Genelgesinde ve Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre yürütmek. Belediyemizin imkanları ile yapılamayan birimlerden gelen ihtiyaç ve hizmet taleplerini yasalar çerçevesinde piyasadan temin etmek. Edinilen demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt altına alarak, kayıtların saklanması ve ilgili kuruma bildirimini sağlamak. Belediyeye ait tesis, bina, teçhizatların güvenliğinin sağlamak amacı ile gerekli hizmetleri satın alma, faaliyetlerinin yürütmek, uygulamak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Dilek Koraltürk - dilekkoralturk@nilufer.bel.tr

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün temel görevi; Nilüferin geleceğe yönelik yaşanılabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği bir kent olmasını sağlamak amacıyla, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına uygun olarak kamulaştırma faaliyetlerini yürütmek, Belediyemiz emlaklarının yönetimi, Belediyeye ait gayrimenkullerin envanterinin tutulması, takibi ve yerinde tetkikinin yapılması Belediye mülkiyetinde olan binaların doğal gaz, elektrik ve su aboneliklerinin yaptırılmasını sağlamak ve sonrasında kontrolünün sağlanması işlerini düzenli ve koordineli bir şekilde yürütmek. Belediye mülkiyetlerinin ihale suretiyle satış işlemleri,Belediyemizin hisselerinin satış işlemleri, Belediyemize ait parsellerin resmi kurumlara devir ve tahsis işlemlerinin yapılması, Kamulaştırma davalarına ait emsal olabilecek taşınmazlara ait satışların kayıtlarının ilgili Tapu müdürlüklerinde çıkarılması, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı imar planındaki fonksiyonu doğrultusunda Belediyemizce kullanılacak olan parsellerin devrinin sağlanması işlemleri, Belediyeye ait taşınmazların veya hisselerin kat karşılığı inşaata verilmesi, Takas veya Trampa işlemlerinin yürütülerek Belediyemiz yetkilisi ile gerçek/tüzel kişiler arasında gerekli tapu terkin işlemlerinin yapılması, belediye mülkiyetinde olan binaların doğal gaz, elektrik ve su aboneliklerinin yaptırılmasını ve sonrasında kontrolünün sağlanması işlerini düzenli ve koordineli bir şekilde yürütmesidir.

Fen İşleri Müdürlüğü

Şirin Biçer - sirinbicer@nilufer.bel.tr

Fen İşleri Müdürlüğü’nün Temel Görevi: Fen İşleri Müdürlüğünün bugünkü kuruluşu, görev konularının çeşitliliğine dayanmaktadır. Müdürlüğün amaç ve görevleri, ilişkileri bakımından, hem planlayıcı hem de uygulayıcı yönleri bulunmaktadır. Müdürlük kendi görev konularında; araştırıcı, planlayıcı, uygulayıcı, izleyici, değerlendirici, denetleyici ve yol gösterici bir nitelikte faaliyetlerini yürütmektedir. Nilüfer İlçesi sınırları dâhilinde Stratejik Plan'da yer alan hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için projelerin hazırlanarak etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi için inşaat faaliyetlerini yürütmek, yapılan tesislerin maksimum verim alınacak şekilde planlanmasını, mevcut yapılarımızın bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek, eski eser niteliğindeki yapıların restorasyonunu yapmak, bu faaliyetlerin kanun ve yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlamak ve yasalarla belirli diğer görevleri de yerine getirmekle yükümlüdür.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Hülya Akgül - hulyaorencik@nilufer.bel.tr

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, toplumsal cinsiyete duyarlı, hak temelli, bütüncül ve toplumsal katılıma açık bir anlayış ile Nilüfer halkına (tüm yaş gruplarına) ve genç kuşaklara yaşam boyu spor yapma bilincinin kazandırılması için gerekli olan sportif etkinliklerde bulunmak, Nilüfer’de sporu bir yaşam biçimi haline getirmek, yaşam boyu spor kültürünü yaygınlaştırmak ve etkin kılmak için çalışma yürütür.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Alev Doğancı Mutlu - alevmutlu@nilufer.bel.tr

Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün Görevleri: - Belediyenin leh ve aleyhinde açılan dava ve icra takiplerinde,Belediyeyi mahkeme ve icra dairelerinde temsil etmek, Belediyenin hak ve menfaatlerini savunmak; - Belediye içinde bulunan Müdürlüklerin işlerin yürütümü sırasında karşılaştıkları hukuksal sorunlar karşısında yazılı ve sözlü görüş bildirmek; - Dava sonuçlarını ilgili birimlere iletmek; - Başkanlık Makamınca verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak; - Başkanlık Encümeni’nden gelen hukuki sorunların çözümü için araştırma yapmak; - Bilgi Edinme Kanunu kapsamında kurum olarak gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasını sağlamak; - Bilgi Edinme Başvuru Usullerine uygun olarak İdareye yapılan her türlü başvurunun teslim alınması ve alındı belgesi düzenlenerek, ücret talep etmeden başvuru sahiplerine teslim etmek; - Başvuru üzerine istenilen bilgi ve belgeye erişimi 15 iş günü içinde sağlamak, kurum içindeki başka bir birimden sağlanması, başka bir kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasını gerektirmesi ya da başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi hallerinde bilgi ve belgeye erişimin 30 iş günü içinde sağlanması, ancak bu sürenin uzaması durumunda, gerekçenin başvuru sahibine yazılı olarak 15 iş günlük sürenin bitiminden önce bildirmesi; - TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından gönderilen dilekçelerin de, TBMM Dilekçe Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonunda incelenerek 60 gün içinde karara bağlanacağı göz önünde alınarak en geç 30 gün içinde cevaplandırmak; - Mevcut idari işlemlerden idari başvuru yolu açık bulunanların değiştirilmesi, kaldırılması veya geri alınmasıyla ilgili başvurular ile ilgili işlemleri yapmak.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ayşegül Erkol - aysegulerkol@nilufer.bel.tr

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Temel Görevi: Belediye sınırları içinde yer alan inşaat ve tadilat ruhsatı almak isteyen imarlı arsaların onaylı uygulama imar planı kararları doğrultusunda imar durumu belgesini düzenlemek, ebatlı, kotlu krokilerini hazırlamak ve kontrol etmek, zemin etüt raporlarının, mimari, statik, sıhhi tesisat, mekanik ve elektrik projelerinin kontrollerini yapmak, otopark alanlarını hesaplamak, yapı ruhsatı verilmesi işlemlerini yürütmek, yapı ruhsatında bulunan vizelerin yerinde kontrolünün yapılması ve verilmesini sağlamak. Kat irtifakı, asansör işletme ruhsatı, bina yangın önlemleri raporu düzenlemek, kanal-kaldırım iştirak bedelini hesaplamak ve bedelin taşınmaz malikince yatırılmasını sağlamak, yapı kullanma izni vermek, Belediye sınırları içindeki isimsiz cadde ve sokaklara isim vermek, binalara kapı numaralarını ve bina kodlarını vermek, kaçak yapı takibi ve yıkım işlerini yürütmek gibi teknik ve uygulamaya dönük görevlerini ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde yapmaktadır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Nebiye Çavuş - nebiyecavus@nilufer.bel.tr

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Temel Görevi: Hizmet politikası ve stratejilerine uygun olarak insan kaynakları yönetim sistemini oluşturmak, uygulamak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamaktır.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Nejla Aslan - nejlaaslan@nilufer.bel.tr

Nilüfer ilçesi sınırları içinde belediye politika ve sosyal hedefleri doğrultusunda kültürel ve sanatsal bir yapının oluşmasını sağlamak ve korumak; güncel sanat anlayışını, dünya ve ülke gündemini takip eden kültürel aktiviteleri geniş kitleler ile buluşturmak; festivaller, şenlikler, film gösterimleri, tiyatro oyunları, konserler, sergiler, söyleşiler, sempozyumlar tasarlamak, hazırlamak ve hayata geçirmek; farklı sanat dallarına yönelik sanat atölyeleri açarak toplumun her kesimini kültür ve sanat faaliyetleri ile buluşturmak.

Kütüphane Müdürlüğü

Şafak Pala - SafakPala@nilufer.bel.tr

Kütüphane Müdürlüğü, Müdür, Müdüre bağlı Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliştirme Bürosu altında Akkılıç Kütüphanesi, Şiir Kütüphanesi, Üçevler Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi -ile ona bağlı Demirci Kültürevi Kitaplığı- ve Göl Yazıevi birimlerinden oluşur.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Hatice İlgi - haticeilgi@nilufer.bel.tr

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Temel Görevleri: Belediye, Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer kanunlar gereğince Belediyelerce alınması gereken gelirleri yasalara uygun bir biçimde tahakkuk ve tahsil işlemlerini yapmak,Tahsil edilen gelirlerin muhasebeleştirilmesini sağlamak; Belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak hak sahiplerine yapılacak ödemeleri incelemek ve yasal uygunluğu saptananları ödemek. Yıllık bütçe , kesin hesap, gelir ve gider işlemlerinin muhasebeleştirilmesini sağlamak. Yürürlükteki Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60. maddesinde sayılan görevlerden müdürlüğe verilenleri yürütmek.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Zafer Yıldız - zaferyildiz@nilufer.bel.tr

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün temel görevi; Nilüfer’de bulunan köy ve muhtarlıkların, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi, muhtarlıkların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin sonuçlandırılması amacıyla, muhtar taleplerini takip etmek ve etkin bir şekilde sonuçlandırmak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Sema Tokgöz - sematokgoz@nilufer.bel.tr

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün temel görevi; Nilüfer ilçesinin güzelleşmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesinde büyük önemi olan yeşil alanların tesis edilmesi, mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılması ve bu amaçla üretilen projelerin uygulanması, dinlenme ve oyun alanlarının peyzaj düzenlemesi çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Plan ve Proje Müdürlüğü

Sinan Sarıbal - sinansaribal@nilufer.bel.tr

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Temel Görevi: Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanılabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği, planlı bir kent olmasını sağlamak amacıyla, üst ölçekli plan kararları doğrultusunda kentin gelişme yön ve büyüklüğüne bağlı olarak uygulama imar planlarını hazırlamak veya hazırlatarak İlçemizin kentsel gelişimini sağlamak, planlama ilke ve esasları doğrultusunda uygulama imar planlarının değişikliğine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek, arsa ve arazi düzenleme faaliyetlerini yürütmek, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin uygulamaları ve kentsel yenileme çalışmalarını yürütmek, sit alanlarında koruma amaçlı imar planı hazırlamak veya hazırlatarak tarihi, doğal ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak, uygulama imar planı kararları doğrultusunda alt ölçekte kentsel tasarım projelerini yönlendirmek ve sürdürülebilir ekolojik kentleşmeye esas kriterleri belirleyerek, kentsel tasarım rehberi hazırlamak veya hazırlatmak görevlerini yürütmektedir.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Fehmi Gökçen - fehmigokcen@nilufer.bel.tr

Belediye tarafından ruhsatlandırılması gereken iş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerini düzenli ve koordineli bir şekilde yürütmek, bünyesindeki birimlerin idari anlamda işleyiş, denetimini ve kontrolünü sağlamaktır. (7033 Sayılı Kanun' un 4. maddesi gereği, 01/07/2017 tarihinden itibaren sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için sanayi siciline kayıt olduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranmaktadır.)

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Selçuk Şahin - selcuksahin@nilufer.bel.tr

Toplumsal cinsiyete duyarlı, hak temelli, bütüncül ve toplumsal katılıma açık bir anlayış ile Sosyal Yardım İşleri, Dayanışma ve Eşitlik , Sağlık Hizmetleri ve eğitim işleri ile ilgili mevcut durumu saptamak ve iyileştirilmesi için gerekli çalışma ve eğitimleri düzenleyerek/organize ederek halkın hizmetine sunmak.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Gülşah Ayzit - gulsahayzit@nilufer.bel.tr

Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün Temel Görevi: Belediye görevlerinin daha verimli ve etkin yapılmasını sağlayacak yaratıcı yenilikçi ve sürdürülebilir politikalar geliştirmek. Bu politikaları ortaya koymak için bilgi / veri toplamak, fizibilite, kaynak ve yatırım planlaması çalışmalarını yönetmek. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'nın (EFQM) Kurumsal Mükemmellik Modeli'nin Belediye genelinde uygulanmasını koordine etmek. Dünyadaki iyi uygulamalar ile ilgili araştırma yapmak, bu uygulama sahipleri ile kıyaslama faaliyetlerinde bulunmak ve iyi uygulamaların Belediye’de uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak. Stratejik planı hazırlayarak performansını takip etmek. Belediye genelinde entegre yönetim sistemleri ve iş geliştirme sistemlerinin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetleri Kalite/ Çevre/ İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Temsilcileri ile birlikte yürütmek. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi şartlarına göre Belediyenin Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarını koordine etmek ve raporlamak. Belediye amaçlarına uygun projeler oluşturulmasını sağlayarak bu projeler için kurum dışı kaynaklardan hibe ve fon elde edilmesini sağlamak. İç ve dış iletişimi sağlamak, sözlü gelen talepleri ilgili müdürlüklere aktarmak.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Melek Küçükbayraktar - melekkucukbayraktar@nilufer.bel.tr

Nilüfer Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren müdürlüklerin periyodik denetimlerini yapmak, denetim sonucunda Başkanlık Makamı'na söz konusu Müdürlüklerle ilgili ayrıntılı raporlar vermek, tespit edilen aksaklıkları göstermek ve bu aksaklıklara sebep olan personel hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak, Başkanlık Makamınca gereksinim duyulan konularda Başkanlık Makamına danışmanlık yapmak, Başkanlık tarafından Müdürlüğümüze intikal ettirilen konularda araştırma ve incelemeler yapmak.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Necat Vatansever - necatvatansever@nilufer.bel.tr

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Temel Görevi: Nilüfer ilçesi sınırları içerisinde çevre temizliğinin yapılmasını ve evsel atıkların düzenli olarak toplanarak kent katı atık sıhhi depolama sahasına en seri ve sağlıklı bir şekilde naklini, Pazar yerleri temizliği, yıkanması ve geri dönüşebilen atıkların toplanmasını sağlamaktır.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Halil Savaşeri - halilsavaseri@nilufer.bel.tr

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün Temel Görevi: Nilüfer İlçesi sınırları dahilinde imar planındaki yeni yolların projelendirilerek açılması, malzeme nakli, serme-sıkıştırma, sıcak asfalt kaplama ve yama işlerinin yapımı-bakımı ve onarımlarının gerçekleştirilmesi, bordür-tretuvar yapımı-bakımı ve onarımlarının gerçekleştirilmesi, sathi kaplama yapılması ve onarımlarının gerçekleştirilmesi, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ve yetki alanında olan toplu taşıma, sinyalizasyon ve trafik işaretlemeleri gibi ulaşımla ilgili konularda araştırma yaparak karar alınması yönünde B.Ş.B. ile koordinasyon sağlanması, Belediyemiz uhdesindeki yollarda trafik işaretleme uygulaması yapmak, talepler doğrultusunda yol projelerinin çizilmesi ve yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi, yol katılım paylarına ilişkin veri hazırlanması, bölgemizde yapılan kazıların takip edilmesi, Belediyeye ait tüm taşıtların, iş makinelerinin maksimum verim alınacak şekilde çalıştırılarak tüm bakımların-onarımların ve ikmallerin planlı bir şekilde yürütülmesinin sağlanması, işlemlerin yürütülmesi ve yasalarda belirtilen diğer görevleri yerine getirilmesi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen hizmetlerdir.

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Sanem Çetiner - sanemcetiner@nilufer.bel.tr

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün Temel Görevi: Nilüfer ilçesi sınırları içerisinde hayvan sağlığını koruyarak sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, muayene, tedavi, aşılama, kısırlaştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ihtiyaç talebine göre otel ve konaklama hizmetlerini sağlayacak mekanların hazırlanması ve kullanılması ile gerek sahipleri tarafından sahiplendirilmek için bırakılan gerekse de sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesini sağlamak. Başta kuduz olmak üzere insan sağlığını tehdit eden tüm zoonoz ve salgın hastalıklarla mücadele edilmesi, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması için uygar yöntemler geliştirilmesi ve uygulanması, çevre zararları ile mücadele hizmetleri kapsamında açık-kapalı alanlarda yürüyen haşere, kemirgen ve kene mücadelesinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Yazı İşleri Müdürlüğü

Nedret Acel - nedretacel@nilufer.bel.tr

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Temel Görevi: Meclis ve Encümen toplantılarını organize etmek, toplantılarda alınan kararları dokümante ederek dağıtımını gerçekleştirmek, Meclis toplantısında ilgili ihtisas komisyonlarına havale edilmesine karar verilen dosyalar için karar yazılarının hazırlanmasını ve ihtisas komisyonlarına havale edilen dosya örneklerinin bir kopyalarının hazırlanarak Komisyon Başkanları'na/ilgili Müdürlüklere teslim edilmesini sağlamak, Belediyenin Genel Arşiv Hizmetleri'ni yürütmek.

Zabıta Müdürlüğü

Mehmet Eğe - mehmetege@nilufer.bel.tr

Zabıta Müdürlüğü'nün Temel Görevi: Belediye sınırları içinde ilçenin düzenini ve ilçe halkının sağlık ve huzurunu, yetkili organların bu amaçla alacağı kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak, bu kapsamda oluşan belediye suçlarını takip etmek ve gerekli kanuni işlemleri yürütmek.