Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603

Teftiş Kurulu Müdürlüğü


Melek Küçükbayraktar
melekkucukbayraktar@nilufer.bel.tr
Teftiş Kurulu Müdürlüğü'nün Görevleri:

(1) Teftiş Kurulu  Müdürlüğü  Başkanın emri ve onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar;
a) Belediyeye   bağlı  birimlerde   teftişin   etkin   bir  şekilde   yürütülmesi   hususunda   genel prensipleri   tespit etmek  ve  personelin  verimli çalışmasını  teşvik  edici  teftiş  sistemini geliştirmek.
b) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca İç Denetçilerin görev alanına giren işler hariç, Belediye Başkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimlerin faaliyetleri ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek.
c) Birimlerin  görevlerinde, görevlerin  bölüşümünde, yapılanmasında, çalışma  usul  ve yöntemlerinde ve mevzuatın  uygulanması sırasında ortaya çıkacak aksaklıkları, bozuklukları ve eksiklikleri giderecek çalışmalar yapmak ve bu amaçla hazırlanacak hukuki anlamdaki tasarı ve teklifler ile yeniden  kurulacak  birimlerin  yapılanması  ve görevleri  hakkında görüş vermek.
ç) Birimlerce hazırlanan yönetmelik ve yönerge taslaklarını incelemek ve görüş bildirmek.
d) Personelle  ve mahalli  hizmetlerle  ilgili konularda, uygulamaya esas olmak üzere görüş ve mütalaa bildirmek.
e) Belediyeciliğin temel ilkeleri, belediyecilik yönetimi ile ilgili konularda araştırmalar yapmak ve bunları değerlendirmek.  
f) Mevzuat hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.
g) Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin hukuka ve önceden saptanmış ölçütlere uygunluğunun denetimini yürütmek.
ğ) Belediye birimlerinin özel teftiş ve denetimini yapmak.
h) Teftiş sonucu düzenlenen raporları inceleyip değerlendirmek.
(2) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine veya 10/06/1942 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre Vali, 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereği Başkan tarafından kabulü halinde ise diğer soruşturma izni vermeye yetkili mercilerce 4483 sayılı Kanun gereği müfettişlere verilen araştırma ve/veya inceleme görevlerinin yasal süreleri içerisinde tamamlattırılmasını sağlamak ve gereği için adı geçen kanuna göre karar alınmak üzere yetkili merciye göndermek.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği ve Rapor Diyagramı için BURAYA TIKLAYIN.